امروز: یکشنبه 30 دی 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود تحقیق آسیب های والیبال

دانلود تحقیق آسیب های والیبال دسته: تربیت بدنی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 364 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36

آسیب دیدگی ‌و یا صدمه دیدن‌به‌ هنگام‌تمرین‌ و مسابقات‌ جزو جدا نشدنی ورزش‌ بوده‌ و ورزشکاران‌ بطور خاص‌ و افراد عادی‌در سنین‌ مختلف‌ بطور عمومی باید نکات‌ متعددی ‌را در دستور کار خود برای ‌انجام‌ نرمش ‌و یا تمرین‌ و مسابقه‌ در نظر گیرند‌کارشناسان‌علم‌پزشکی‌ ورزشی‌ معتقدند باید دستورات ‌تمرینی‌ متفاوتی‌ را با توجه‌ به‌ سن‌و جنس‌ افراد البته‌ با توج

قیمت فایل فقط 12,100 تومان

خرید

فهرست مطالب

مقدمه  .............  1

مراحل اصلی صدمات ورزشی ...............  2

بررسی آسیب شناسی ...........................  2

شیوه های درمان .............................  3

پیشگیری ...........  3

آسیب های ورزشی ...........  4

استفاده از یخ و گرما در برخورد با آسیب ها .......  4 روش صحیح ماساژ دادن با یخ ...........  4

خصوصیت باندهای فشاری ............  5

اصول برخورد با ورزشكاری كه شدیداً آسیب دیده و حال وخیمی دارد ...............  5

جلوگیری از مصدومیت ها و آسیب های ورزشی ......  5

محافظ چشم ..........................  5

محافظ دهان ..............  6

محافظ مچ ، دست ، زانو و آرنج.........  6

كفش ورزشی ........ 6

پیشگیری بهترین درمان است ..............  6

آسیب های ورزشی ..............  6

علائم هشداردهنده آسیب های جدی .......  7

علل اصلی ایجاد صدمات ورزشی ..........  7

چگونه می توان از بروز صدمات ورزشی جلوگیری كرد؟ ...  7

ضربه مغزی ......................  8

آسیب دیدگی شانه ................  8

آسیب ها و صدمات مچ دست ................................  9

آسیب دیدگی زانو ...............  13

ورم تاندون آشیل ...............  16

كشیدگی ماهیچه های ران .........  17

كشیدگی و پارگی های عضلات و ماهیچه ها و رباط ها . 17

درد پایین كمر ......................  18

درد و ورم ساق پا .............  18

رگ به رگ شدن و پیچ خوردگی مچ پا .... 19

آسیب های استخوانی ................. 19

آسیب های مچ پا

در رفتگی .........................23

كوفتگی ...........................24

صدمات وارده به شكم ...............24

صدمات وارده بر استخوان صورت ......25 

آسیب چشم .........................25

آسیب حاد دندان ...................25

خونریزی از بینی ...................25

پیچ خوردگی .......................26

پیچ خوردگی قوزك پا ...............26

پیچ خوردگی انگشت .................26

التهاب تاندون كشككی ..............27

صدمات شایع اندام تحتانی ...........27

شایع ترین محل شكستگی تنشی و انواع آن ............27

شایع ترین نوع آسیب دیدگی در ناحیه قفسه سینه یك والیبالیست.........27

آیا دفاع روی تور می تواند سبب صدمه شود ؟ ...27

آسیبی منحصر به والیبالیست ها ........... 27

استراحت ....................... 28

فشار موضعی محل آسیب .................... 28

بالا نگه داشتن محل آسیب ...................28

داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی ......... 28

جراحی ................. 28

درمان های بازتوانی .... 28

تحریك الكتریك.......... 28

سرما درمانی.......... 28

گرما درمانی ......... 28

اولترا سوند ........ 29

ماساژ درمانی .... 29

مقدمه

ورزش والیبال:

یك ورزش جمعی محبوب با بیش از 800 میلیون علافمند در جهان ، پرطرفدارترین ورزش در جهان است که بازیكنان در هر سطح مهارت از آن لذت می برند. از 1895 در آمریكا توسط ویلیام جی مورگان ابداع گردید. از 1966 در دو زمین بازی شکل گرفت.

آسیب دیدگی و یا صدمه دیدنبه هنگامتمرین و مسابقات جزو جدا نشدنی ورزش بوده و ورزشکاران بطور خاص و افراد عادیدر سنین مختلف بطور عمومی باید نکات متعددی را در دستور کار خود برای انجام نرمش و یا تمرین و مسابقه در نظر گیرندکارشناسانعلمپزشکی ورزشی معتقدند باید دستورات تمرینی متفاوتی را با توجه به سنو جنس افراد البته با توجه بهنوعورزش در نظر گرفت. بعنوان مثالدر افراد سنینپایینهمچوناطفالو نوجوانانگرمکردنکافیقبلاز انجامحرکاتورزشی‌‌عدموادار کردنبهانجامتمرینسختو بیشاز حدعدم انجامتمریناتورزشیکهدر آنزانوها بهطرفینبیشاز حد کشیدهشود، انجامحرکاتکششیبرایگرمکردنبدنبخصوصبر رویتاندونآشیلو عضلاتپشتراناز اهمیتبسیاریبرخوردار است .‌‌‌‌‌‌‌‌از طرفییکیاز روشهایغلط کارهایتمرینیو یا حرکاتورزشیآنستکهپساز پایانکار افراد به گوشهاییرفتهو بهاستراحتمی پردازند و ایندر حالیاستکهانجامحرکات ورزشیبرایسردکردنبدنپساز تمریناتسنگینلازماست . همچنیناستفاده از کفشهایورزشیاستاندارد و مناسب ،‌‌ استفادهاز وسایلمحافظتیطبی همچونمچبندساقبند و زانوبند توصیهمی شود. نکتهقابلتوجهآنکهبرای انجامتمرینیا مسابقهباید مکانهایمناسبیرا در نظر گرفتیعنیحتی المقدور باید از دویدنو یا تمرینکردنبر رویسطوحسختهمچونآسفالت‌‌کفه ای ، سنگمرمریو یا کاشیخودداریکردهو سطوحنرمتریهمچونتارتان سالنهایدارایکفههایچوبیو یا تشکهایاستاندارد همچونتاتامیرا برایتمرینو نرمشدر نظر گرفتتا از شدتضربدیدگیهایاحتمالیکاسته شدهو بههنگامدویدنویا تمرین‌‌باعثناراحتیبخصوصدر قسمتزانو نشودالبتهانجامتمرینبر رویتشکهایبسیار نرمکهباعثفرو رفتگیپا در آن میشود توصیهنخواهد شد. پیوستهو سبکتمرینکردنیکیاز راههایمهم جلوگیریاز آسیب دیدگیاستبه همیندلیلنباید بطور ناگهانیو شدید تمرین کرد کهآسیبهایزیادیرا بههمراهخواهد داشتبطور مثالاغلبآسیبهای تاندونیو مفصلیکهبسیار شایع استبیشتر در افرادیبوجود می آید که ناپیوستهو بدونرعایتنکاتایمنیو سنگینتمرینمی کنندبههمینمنظور انجامحرکاتصحیحو اصولیورزش یکیاز راههایمهمدر جلوگیریاز آسیب دیدگیاستاز طرفیتمرینسنگینو خسته کنندهنهتنها باعثبالا رفتنتواناییهایبدننمی شود چهبسا منجر بهخالیشدننیرویدرونیبدن شدهو باعثتمرین زدگیمی شود.باید متناسببا سن ،‌‌جنسو حتیقد ،‌‌‌‌‌‌‌قابلیتها و محدودیتهایبدنرا شناخت‌‌هرگز تواناییو انعطافبدنییکفرد میانسالبا افراد جوانو نوجوانیکساننیستبههمینمنظور باید حرکاتورزشیرا متناسببا سنو میزانآمادگیبدنطراحیکرد و پساز چند دور تمرینمناسبو آمادگینسبیبدن‌‌آرامآرامبر شدتتمریناتافزودنکتهقابلتوجهآنکهتوجهصرفداشتنبهیکعضو بدندر تمریناتازمیزانکارائیفرد کاستهو چهبسا باعثآسیب دیدگینیز خواهد شد پسباید بههنگامتمرینو یا انجامحرکاتنرمشیضمنافزایشآمادگیبدندر تمام سطوحدر مرحلهبعد بهتقویت عضلاتیاز بدنپرداختکهمورد نظر ماست‌‌این امر مانع از آنخواهد شد کهبدنداراییکرشد پفکیو یا کاریکاتوریشود. به عنوانمثالبرخیورزشکاراندر اجرایحرکاتدستقوی ولیدر پا ضعیف می باشند و یا فرد دیگر دارایعضلاتبزرگ و برجستهدر سینه و شکمشده ولیدر رانو ماهیچهضعیفمی باشداز طرفیهماهنگیحرکاتورزشیدرتمرینو یا مسابقهبا ذهننکتهمهمیاستکهباید بهآنتوجهداشت‌‌به هنگامتمرینفقط بهتمرینفکر کنید و ایننکتهرا بهیاد داشتهباشیدحتما قبلاز انجامهر ورزشی‌‌‌تا ‌‌دقیقهحرکاتنرمشیو کششیبرایآمادگیبدنانجامدهید و در پایانهر تمرینیا مسابقه باید بهآرامیو با انجامحرکاتورزشیسبکهمچونآرامدویدنو نرمشکردنبدنرا سرد کرد در واقع یکبارهاز فعالیتتمرینیدستنکشید.توجهبهشرایط آب وهوایینیز لازمبودهو نباید در هوایآلوده و پردود وهشدار آمیز تمرین کرد ، در چنینمواقعیانجامتمریندر سالنمنطقیتر است . ‌‌برایبانوان همتوصیه هایفوقدر انجامتمرینو مسابقهلازممی باشد ولیواقعیتامر آنستکهبا توجهبهتفاوتیکهبینسیستمبدنیآقایانو بانوان وجود دارد‌‌‌‌‌‌‌بانوان بهدلیلظرافتبدنیکهدارند بههنگامنرمشو یا تمرین‌‌باید نکاتبیشتریرا مدنظر قرار دهند.به عنوانمثالدر خانمها تاکید بر رویافزایشقدرتعضلانی‌‌اولینتوصیهایاستکهباید بهآن توجهداشت. ‌‌بانوان باید از انجامبیشاز حد ورزش های شدید و سنگینهوازی جهتکاهشوزن بپرهیزند کهاینامر می تواند باعثاختلالسیکلماهانهو حتیمنجر بهقطع آنگردد لذا انجام ورزش یانرمشمناسببا وضعیتبدنی آن همزیرنظر یککارشناسبهآنها توصیهمی شود تا پساز چندیخود بهیکآگاهینسبیدر اینزمینهدستیابند. نکتهپایانیآنکهانجامتمریناتورزشیدر هر سنو جنسیبرایبدنمفید بودهو باعثافزایشتوانایی هایآنمی شود ولیعدمرعایتبرخیاستانداردها آن همبدونتوجهبهرابطهسنو جنسبا قابلیتهایبدنیو روحیهر فرد ممکناستدر کوتاهمدتآسیبهایبدنیو فردیو در بلندمدتروحیو اجتماعیبه همراهداشتهباشد کهجبرانآنسختو حتیغیرممکنباشد بههمینمنظور توصیه می شود حتیدر انجامحرکاتسادهنرمشیروزانهخود حتما از یک متخصصدر امر ورزش‌‌ مشاوره و یا برنامهبگیرید‌‌‌‌‌.

آسیبهای ورزشی در اثر ضربه های شدید یا کشش

قیمت فایل فقط 12,100 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق آسیب های والیبال , آسیب های والیبال , مراحل اصلی صدمات ورزشی , بررسی آسیب شناسی , شیوه های درمان , آسیب های ورزشی , ماساژ دادن با یخ , محافظ چشم , محافظ دهان , محافظ مچ دست زانو و آرنج , علل اصلی ایجاد صدمات ورزشی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر